HOME

Het Amsterdamse Gouwe Ouwe Koor is een popkoor. We zingen vooral hits uit de jaren zestig, zeventig, tachtig van de vorige eeuw. We zijn een gemengd vierstemmig koor: sopranen, alten, tenoren en bassen.  We tellen momenteel ruim 60 leden (ca. 85% vrouwen en 15% mannen).

Het koor staat onder leiding van een professionele dirigent en een pianist. Iedereen mag komen zingen. Je hoeft niet voor te zingen en je hoeft geen noten te kunnen lezen. Het enige wat we van koorleden verwachten, is dat ze de liedjes – in een sfeer van concentratie – zo goed mogelijk instuderen. De “derde helft” is er voor de ontspanning, onder het genot van een drankje praten we dan bij. De contributie bedraagt 205 euro per jaar (gelijk aan een schooljaar: aanvang augustus/september – einde bij begin zomervakantie).

Nieuwe leden zijn welkom bij de bassen en tenoren. Voor de alten en sopranen hebben we een wachtlijst. Onze repetities zijn  op donderdagavond van 20:00 tot 22:15 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. Onze vaste stek is de kantine van Swift, Plantage Parklaan 20-A. De kantine is afgelopen jaar verbouwd en er is een fijne bar. De bardiensten worden verzorgd door de leden.

Wat kan je verwachten?

Vijf of zes keer per jaar treden we op, in Amsterdam of op festivals in de omgeving van Amsterdam. We organiseren minimaal eens in de twee jaar een koorweekend of een koordag. Met het hele koor gaan we er dan op uit, al dan niet met overnachting. We hebben dan een actief recreatief programma, waar zingen uiteraard vaak een onderdeel van is.

We zijn een actieve club, het bestuur is er voor de grote lijnen. Voor het organiseren van optredens, het uitzoeken van nieuw repertoire en ook voor de kooruitjes en de feesten, vormen gewone leden commissies die deze taken met grote zelfstandigheid uitvoeren.

De sfeer in het koor is informeel. We zijn een vereniging, maar we hebben geen ingewikkelde overlegstructuren. Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering; het bestuur overlegt eens per maand. Bestuurszaken en overige mededelingen rond kooractiviteiten worden kort tijdens de repetities gedaan en zijn na te lezen op de besloten pagina’s van deze site.

Je bent van harte welkom om een keer een repetitie bij te wonen.
Een eerste indruk krijg je via dit filmpje: Don’t be cruel

Heb je belangstelling?

Neem dan contact met ons op